Qhov Project Txog Lag Luam ua Zaub Zov Noj

Event Information

Date: 

June 7th - 28th, 2021

Time: 

2:00pm - 3:30pm

Cost: 

Free!

Contact: 

Erin Peot

Phone: 

(608) 890-4606

Email: 

erin.peot@wisc.edu

Kawm cov tswv yim qhia kom paub pib los yog ua kom koj lub lag luam ua zaub mov loj hlobntawm cov neeg ua lag luam tshwj xeeb hauv lub xeev Wisconsin
Yuav tsis muaj nqi rau koj them mus kawm kom paub hauv online rau cov neeg es xav kawmkom paub pib los yog ua kom lawv lub lag luam ua zaub mov koj loj hlob hauv lub xeevWisconson.

Pib ib Lub Lag luam hauv daim teb – los yog lub Lag Luag ua zaub mov hauv vaj hauvtsev

Hnub Monday, Lub Rau Hli, 7th, 2021 2-3:30pm

Cov Kev Qhia koj kom Pib Tau los yog Kom Lub Lag Luam ua Zaub Mov Loj Hlob hauv lubxeev Wisconsin

Hnub Monday, Lub Rau Hli, 14th, 2021 2-3:30pm

Xyaum kom Paub Ua Kom Tau Zoo Tshaj Plaws txog Khiav Lub Lag Luam ua Zaub Mov esyog Sib Koom Ib Qhov Chaw.

Hnub Monday Lub Rau Hli, 21st, 2021 2-3:30pm

Pib los yog Koom lub Lag Luag ua Zaub Mov no Nrog Ib Lub Lag Luam Loj (Cooperative)

Hnub Monday – Lub Rau Hli, 28th, 2021 2-3:30pm

 

CUV NPE NOV https://go.wisc.edu/c8u34w